Java Development

Java je programski jezik koji se koristi za izgradnju i razvoj velikog broja aplikacionih softvera i njihovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja. Nakon završetka ovog programa, steći ćete odgovarajuća znanja i vještine koje su neophodne za razvoj tri vrste Java programa: aplikacija na računaru, servleta na web serveru i Java Web Start aplikacija koje se izvršavaju u okviru čitača weba, poznatijim kao Java apleti.