Njegovatelj/Njegovateljica

Program osposobljavanja i usavršavanja za zanimanje: njegovateljica/njegovatelj
Uvjeti za upis programa za zanimanje njegovateljica/njegovatelj su:

1. Da je osoba punoljetna
2. Da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje III ili IV stepen
3. Da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova njegovateljice/njegovatelja

Potrebna dokumentacija za upis:

1. Kopija diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju
2. Kopija lične karte
3. Izvod iz matične knjige rođenih

Osim općih ciljeva, znanja,vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni
program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje
poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba:

 • stjecanje temeljnih općeobrazovnih znanja;
 • stjecanje znanja i vještina u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja;
 • stjecanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena u starijih osoba;
 • stjecanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja, eliminacije i kretanja starije i nemoćne osobe;
 • razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema starijim i nemoćnim osobama;
 • stjecanje osobne odgovornosti u radu.
 • STANDARD ZANIMANJA
 1. Naziv zanimanja: njegovateljica / njegovatelj starijih i nemoćnih osoba
 2. Opće kompetencije :
  a) sposoban je verbalno i pismeno se izražavati;
  b) sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
  c) sposoban je efikasno koristiti i primijeniti temeljno stečeno znanje;
  d) sposoban je sudjelovati u grupnom, timskom radu i raspravi;
  e) sposoban je čitati i sintetizirati podatke;
  f) posjeduje temeljnu numeričku pismenost;
  g) posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu;
  h) posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz;
  i) posjeduje osnovno informatičko znanje i sposoban je primijeniti informatičku tehnologiju;
  j) primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije;
  k) posjeduje znanje potrebno za izradu prezentacije;
  l) posjeduje preciznost u radu;
  m) posjeduje sposobnost samostalnog učenja i rješavanja problema;
  n) posjeduje i primjenjuje vještinu komunikacije;
  o) primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove;
  p) odgovoran je prema sebi i drugima, moralan je i etičan;
  q) osposobljen je za primjenu znanja u životu i struci;
  r) preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 3. Stručne kompetencije:
  Osposobljen je za komunikaciju sa starijim i nemoćnim osobama;
  Poznaje osnovne pojmove o zdravlju i bolesti, osnovama anatomije i fiziologije, te fizičkim promjenama na organskim sustavima u starijoj dobi;
  Poznaje i razumije osnovne fizičke, psihološke i psihičke promjene u starijoj dobi;
  Osposobljen je za obavljanje radnih zadataka prema odredbama i pod nadzorom nadležne stručne osobe (medicinska sestra, liječnik, djelatnik socijalne službe) u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te u kući starije i nemoćne osobe;
  Osposobljen je za pružanje osnovne osobne njege starije i nemoćne osobe, pružanje usluge nadzora i praćenja, uočavanja elementarnih psihofizičkih promjena u starijih i nemoćnih osoba, te izvještava nadležne stručne osobe o istom (medicinska sestra, liječnik, djelatnik socijalne službe);
  Obavlja elementarne poslove pomoći starijoj i nemoćnoj osobi, te stručnjacima za bolničku zdravstvenu njegu i srodnim stručnjacima u bolnicama, ostalim socijalnim ustanovama, te u kući korisnika;
  Posjeduje vještinu i znanje namještanja kreveta/ bolesničkog kreveta i mijenjanja posteljnog rublja pokretnoj i nepokretnoj starijoj osobi, te zna razvrstavati rublje;
  Posjeduje vještinu i znanje odijevanja i razodijevanja starije i nemoćne osobe, te posjeduje osnovno znanje o hipertermiji i hipotermiji;
  Osposobljen je za obavljanje osobne higijene tijela: umivanje, kupanje u kadi i u krevetu starije osobe, tuširanje, njegu kose, uređivanje noktiju, brijanje, pranje zuba starije i nemoćne osobe;
  Zna primijeniti i promijeniti pravilan položaj, te improvizirati ugodan položaj starije i nemoćne osobe u krevetu, naslonjaču, invalidskim kolicima i sl.;
  Zna primijeniti postupke za uređenje i održavanje čistoće i reda uže okoline starije i nemoćne osobe , te poznaje osnovne elemente sprječavanja infekcija (dezinfekcija, osnovna sterilizacija) i posjeduje osnovno znanje o intrahospitalnim infekcijama, te sudjeluje u njihovom sprječavanju;
  Zna primijeniti postupke za postizanje povoljnih mikroklimatskih uvjeta okoline u kojoj boravi starija i nemoćna osoba (temperatura, vlažnost zraka, skliskost terena, prilagodba namještaja, korištenje pomagala i sl.);
  Može pružati pomoć starijoj i nemoćnoj osobi pri obavljanju fizioloških potreba , zna izvršiti toaletu perianalnog područja i zaštititi kožu i sluznice, može uočiti opstipaciju kod starije osobe i izvijestiti nadležne o tome (medicinska sestra, liječnik, socijalna služba);
  Zna promijeniti i primjeniti pelenu ili uloške;
  Zna djelovati osnovnim postupcima prve pomoći pri stanju ugroženosti života i zdravlja starije i nemoćne osobe, izvjestiti službe i ustanove za sterije i nemoćne osobe o istom, te zna provesti osnovne postupke za sprječavanje padova i nesreća;
  Može pratiti znakove vanjskog izgleda i svijesti starije osobe i uočiti stanje pogoršanja, te o tome izvještava nadležne osobe, stručnjake za bolničku zdravstvenu njegu i srodne stručnjake u bolnicama, ostalim socijalnim ustanovama, te u kući korisnika (patronažna sestra, liječnik, socijalna služba);
  Može pratiti redovitost uzimanja lijekova i drugih postupaka liječenja, zdravstvene njege, rehabilitacije starije i nemoćne osobe, te o tome izvještavati nadležne osobe;
  Posjeduje znanje i vještinu mjerenja krvnog tlaka, pulsa i temperature starijoj osobi, te može pratiti redovitost provedbe samokontrole bolesti u starije osobe u kući i o tome izvještava nadležne osobe, stručnjake za bolničku zdravstvenu njegu i srodne stručnjake u bolnicama, ostalim socijalnim ustanovama, te u kući korisnika (patronažna sestra, liječnik, socijalna služba);
  Posjeduje znanje o zdravoj prehrani, osposobljen je estetski servirati obrok i nahraniti, te dati tekućinu peroralno starijoj i nemoćnoj osobi;
  Poznaje elemente senzorno percepcijskih poremećaja i ostalih elementarnih problema u komunikaciji sa starijom osobom;
  Empatičan je i može pružiti osnovnu emocionalnu potporu starijoj i nemoćnoj osobi;
  Ima osnovno znanje i razumijevanje o potrebama starijih i nemoćnih osoba, te o postupcima za njihovo očuvanje zdravlja;
  Može razraditi načine djelovanja pri pružanju osnovnih postupaka pomoći starijoj i nemoćnoj osobi;
  Može izabrati i primijeniti najvažnije postupke zaštite;
  Pruža usluge pomoći praćenja za obavljanje vjerskih aktivnosti, izvršenje hobija, realizaciju učenja, te osnovne brige za kućne ljubimce i sl.;
  Poznaje osnovne elemente hospicijske njege i palijativne skrbi;
  Sposoban je uočiti karakteristične promjene kod umiruće osobe;
  Provodi postupak s umrlim;
  Poznaje osnovne elemente socijalno ekonomskih aspekata starenja;
  Poznaje osnove organizacije rada, i zaštite na radu;.
  Zna primijeniti stečena znanja i vještine u praksi;
  Zna i može koristiti jednostavnu stručnu literaturu;
  Osposobljen za cjeloživotno školovanje.