TESAR

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar može se upisati osoba sa:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

    RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom         dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za tesarske radove
  2. Izvesti pripremne radove za izvođenje tesarskih radova
  3. Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima za obradu drvene građe na pravilan i siguran način
  4. Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu.
  5. Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih konstrukcija
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći