ZIDAR

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar može se upisati osoba sa:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
  2. Izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu .
  3. Rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
  4. Izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje
  5. Sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći