NJEMAČKI JEZIK

Cilj učenja njemačkog jezikaje osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na njemačkom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog ţivota. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom ţivota i tradicijom zemalja u kojima se govori njemački jezik. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest o:

 • značenju višejezičnosti,
 • duhu tolerancije,
 • kosmopolitizmu,
 • toleranciji,
 • humanizmu i
 • internacionalizmu
 • razvoj sve četiri jezičke vještine,
 • ovladavanje leksikom i gramatikom predviĎenom za ovaj nivo,
 • upoznavanje sa kulturom naroda čiji jezik se izučava,
 • razumijevanje i poštivanje drugih kultura,
 • razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju,

. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja,

 • razvijanje samostalnosti i kreativnosti,
 • razvijanje samomotivacije i potrebe za kontinuiranim učenjem
 • razvijanje sposobnosti upravljanja projektima
 • naučiti učenike da prepoznaju vlastite jake i slabe strane
 • razvijanje konstruktivnog saraĎivanja u aktivnostima i upotreba vještina grupnog rada
 • razvijanje sposobnosti slušanja i meĎusobnog uvaţavanja,
 • osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora,
 • ovladavanje različitim metodama i strategijama učenja tipične za učenje jezika, kao što je razumijevanje smisla iz konteksta (i naučiti kako učiti)
 • ići u korak s vremenom i koristiti odgovarajuću informacionu tehnologiju kod učenja jezika,