ARMIRAČ

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:
Osim općih ciljeva, znanja,vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje,
obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i
vještina za obavljanje poslova pomoćnog armirača:

 • stjecanje znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu;
 • stjecanje znanja o svim radovima na pripremi građenja i građenju;
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu i radu na siguran način;
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima
  tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno postavljanje armature prema tehničkoj
  dokumentaciji;
 • stjecanje znanja o ulozi armirača u montažnoj i industrijskoj gradnji;
 • stjecanje znanja o suvremenoj gradnji;
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.
  STANDARD ZANIMANJA
  1 Naziv zanimanja: pomoćni armirač
  2 Razina složenosti: II
  3 Opće kompetencije:
  a) sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
  b) sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi;
  c) sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi;
  d) posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje
  zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u
  životu i struci;
  e) posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema
  uputama, kao i preciznost u radu;
  f) primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije;
  g) primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove;
  h) posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i
  izračun;
  i) posjeduje znanje potrebno za izradu prezentacije;
  j) preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako
  bi ostvario zadane ciljeve.
  Stručne kompetencije:
  a) raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
  b) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za
  pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
  c) posjeduje odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini kao i
  sastavnicama objekta;
  d) poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji
  građevinskog objekta;
  e) poznaje građevinske nacrte i izvodi vlastiti rad prema njima,
  f) posjeduje vještine za održavanje strojeva, uređaja i opreme koje
  upotrebljava,
  g) poznaje rad na siguran način za sebe i okoliš,
  h) izrađuje i postavlja armaturu temelja;
  i) izrađuje i postavlja armaturu vertikalnih konstruktivnih elemenata;
  j) izrađuje i postavlja armaturu horizontalnih konstruktivnih elemenata;
  k) izrađuje i postavlja armaturu kosih konstruktivnih elemenata;
  l) poznaje postupak izrade i postavljanja armature složenih konstruktivnih
  elemenata;
  m) poznaje ulogu armirača u montažnoj i industrijskoj gradnji;
  n) poznaje postupke kod prednaprezanja betona.