POMOĆNI ARMIRAČ

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:

Osim općih ciljeva, znanja,vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova pomoćnog armirača:

 • stjecanje znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu;
 • stjecanje znanja o svim radovima na pripremi građenja i građenju;
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu i radu na siguran način;
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno postavljanje armature prema tehničkoj dokumentaciji;
 • stjecanje znanja o ulozi armirača u montažnoj i industrijskoj gradnji;
 • stjecanje znanja o suvremenoj gradnji;
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

STANDARD ZANIMANJA

 1. Naziv zanimanja: pomoćni armirač
 • Razina složenosti: II
 • Opće kompetencije:
  • sposoban je sudjelovati u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
  • sposoban je sudjelovati u grupnoj raspravi;
  • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi;
  • posjeduje osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci;
  • posjeduje vještinu samostalnog računanja, crtanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznost u radu;
 • primjenjuje stečeno znanje stranog jezika u svim oblicima komunikacije;
  • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove;
  • posjeduje znanje potrebno za korištenje aplikacija za tabelarni prikaz i izračun;
  • posjeduje znanje potrebno za izradu prezentacije;
  • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • 4        Stručne kompetencije:
 1. raspolaže teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za obavljanje posla;
  1. posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
  1. posjeduje odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini kao i sastavnicama objekta;
  1. poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji građevinskog objekta;
  1. poznaje građevinske nacrte i izvodi vlastiti rad prema njima,
 • posjeduje vještine za održavanje strojeva, uređaja i opreme koje upotrebljava,
  • poznaje rad na siguran način za sebe i okoliš,
  • izrađuje i postavlja armaturu temelja;
  • izrađuje i postavlja armaturu vertikalnih konstruktivnih elemenata;
  • izrađuje i postavlja armaturu horizontalnih konstruktivnih elemenata;
  • izrađuje i postavlja armaturu kosih konstruktivnih elemenata;
  • poznaje postupak izrade i postavljanja armature složenih konstruktivnih elemenata;
  • poznaje ulogu armirača u montažnoj i industrijskoj gradnji;
  • poznaje postupke kod prednaprezanja betona.